Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
May 8 2011 1 08 /05 /May /2011 20:50

 

-Liyini idlozi

Idlozi abakithi abangasekho. Uma sesishonile singena endleleni ebuyela kumdali. Uma lokhu kungenzeki umphefumulo ayaye untante ubuyele emhlabeni bese siwubiza ngedlozi.

-  Idlozi lingena kumuntu lishintshe impilo yakhe. (Human behaviour,

personality and character).

Idlozi elingena kumuntu ngamunye limenza aphile impilo ethandwa yilona, nempilo efana ncamashi neyalowo mphefumulo ongene kuyena. Umuntu ongenwa umuntu owayenedlozi noma eyi sangoma liyaye limenze lomuntu naye abe yisangoma noma asebenze umsebenzi wokwelapha nokusiza abantu.

Idlozi liyakwazi ukwenza umuntu enze izinto ezazithandwa yilona kokunye abantu baze bathi “ hayi, kuvuke ubaba mkhulu kulengane yami”.

Idlozi lisebenza kubantu abaphilayo ngokuthi liphazamise izimpilo zabo ngezindlela ezahlukene. Abanye liyabasiza libanike injabulo. Abanye libanika ubunzima.

Kanjalo idlozi liyakwazi ukumphazamisa umuntu emsebenzini wakhe noma limenze adlondlobale.

 

 

(Spiritual practices, yoga, meditation, chanting.

What is spiritual healing

Spiritual healing deals with the ancestors/spirits and making sure that they are set free so that the patient can lead a normal life.

Spiritual healing means helping people with their problems using the power of God that allows us healers to connect with their loved ones who have passed on. This way we get to understand the root cause of peoples’ problems and solve them accordingly. People may suffer from different kinds of ailments and emotional destruction but at the end of the day, there is only one root cause of their problems, spirituality. When our ancestors are not happy on the other side, there is no way  we can expect harmony in our lives here on earth.)

 

Imikhuba ehambisana nedlozi kuba izinto ezazenziwa yizangoma ukuze zijabulise abaphansi, njengokugida nokuhlaba izilwane. Lemikhuba isiza ukuhlanaganisa abantu namadlozi abo. Eminingi yalemukhuba yenziwa uma kwelashwa. Izinhlanga zonke zinayo lemikhuba futhi iyabasiza abantu ukuthi bathole amandla avuselela

ithemba empilweni. Idlozi livamile ukuthi livele lona kubantu libatshele lokho elidinga kwenziwe.

 

(Form of identification towards our worship of the ancestors. Dance and life co-exists in our lives. Telling stories of the ancestors through dance. Spirituality and religion work hand in hand. Dance is a spiritual metaphor. We need to go beyond this world that we live in, to find peace and tranquillity). 

 

-     Kumele sihloniphe sidumise umdali ngaphambi kokutusa amadlozi

ethu. (We need to worship God through our own icons)

Indlela elula yokuthandaza uNkulunkulu ukuthi sikhuleke kwabakithi abangasekho esibaziyo, ukuze imithandazo yethu ibe yimpumelelo. Lokhu kusho ukuthi abadala badlulisela imithandazo yethu kumdali ngoba bona sebekwelinye izinga lempilo esingeke thina silazi uma sisaphila. Uma sibathandazela ukuze bakhululeke kusho ukuthi sisebenzela yena umdali uqobo ngoba uye odinga abantu bakhe bakhululeke.

Ukukhohlwa abangasekho kusho ukuhluleka ukulandela imiyalelo yomdali ngoba uye ovumayo ukuthi abadala baxhumane nathi bacele usizo.

 

-         Ikuphi okukwenziwa idlozi kithina. (How does spirituality affect us?)

Idlozi liyasithinta ezimpilweni zethu ngokuthi licele usizo nokwamukeleka. Impilo yomuntu ingaphazamiseka uma enqaba ukusiza abakubo abangasekho. Izinkinga zethu eziningi zenziwa ubudlelwano esinabo nabantu abadala. Indlela umuntu azizwa ngayo ngaphakathi isho indlela idlozi lakhe elimbhekile, eliphatheke ngayo. Umuntu othi ugqilazekile akakhoni ukwenza izinto azithandayo empilweni kusho ukuthi idlozi lakhe nalo ligqilazekile lifuna usizo. Umuntu ophumelelayo kusho ukuthi unedlozi elalivele libusa ngakho ke alikwazi ukumenza ahlupheka ngoba alazi ukuthi kwenziwa kanjani lokho(ukuhlupheka).

 

-    Who is affected and who is not?

Wonke umuntu unedlozi emhlabeni noma ngabe uyakuvuma lokhu noma akavumi. Akusho lutho ukuthi umuntu unom bala onjani noma umncane noma umdala. Sonke sinalo idlozi elinendima eliyidlalayo ezimpilweni zethu. Abantu abanedlozi elinamandla nezinkinga eziningi yibona  abagqamayo ngoba bayazazi izinkinga idlozi elibalethela zona. Labo anamadlozi angenazo izinkinga noma angenawo amandla amakhulu bayaphila izimpilo zabo bengenalo ulwazi lwedlozi ngoba alidingi lutho olutheni kubona.

 

-    Yikuphi okulindelwe amadlozi ethu kithina?(What do the ancestors expect of us?)

Uma sesishonile, siyahamba sibheke endleleni eya ezulwini. Ezinkingeni esihlangabezana nazo kulendlela siye sibuyele emhlabeni ukuzocela usizo kulabo abaphilayo.

Lokhu kumele kucace ukuthi labo abangasekho kumele sibakhulule ngayo yonke indlela esingenza ngayo ukuze bangabi yizivimbo ezimpilweni zethu. Kuyaye kuthiwe singakhali kuze kweqe uma kushoniwe ngoba lokhu kuvimba umphefumulo woseshonile ukuba ukhululeke. Lokhu kudalwa ukuthi ongasekho usuke engasekho ezintweni zase  mhlabeni njengothando, inkumbulo nobungani. Yena usuke esephila emoyeni kaNkulunkulu manje uma sikhala kakhulu sixakanisa umoya wakhe bese eyadidizela endleleni yakhe.

Imvamisa okudingwa abaphansi kithini akukona lokho esizifisela kona thina ezimpilweni zethu. Kuyaye kuphambane bese uthola ukuthi abantu abakhoni ukudelisa amadlozi abo ngenxa yokuphambana kwezifiso zethu nalezo zedlozi. Okwenza lokhu wukuthi phela manje sisuke sesiphila emihlabeni emibili angafani kanjalo nemithetho yakhona yehlukile.

Idlozi lilindele ukuthi thina silikhulule, silithandazele liqhubekele phambili.

Abaningi bethu bona bafuna impilo enhle emnandi engenazo izinkinga.

Idlozi liyafuna ukusisiza kodwa kumele siqale silisebenzele kuqala ngaphambi kokuba sihole.

Umuntu uncamela ukwenza umuthi ngethemba lokuvala idlozi kunokulandela umthetho wokukhulula nokuhlambulula idlozi ukuze libe lihle.

Indlela yedlozi yinde, ayinawo umlingo ngoba ihambisana nenkambiso yomdali.

Abantu bafuna umuthi ozobenza bagwilike ngosuku olulandelayo kunokulandela imithandazo ecelwa abadala.

Idlozi lisebenza ngokukaNkulunkulu ngakho alikuqhathi nabantu basemhlabeni. Uma uzophumelela lokhu kwenzeka kancane kube nomsuka ongenankohlakalo nabantu bakwamukele.

Abantu bemithi benza imilingo ekuxabanisa nomphakathi, uzwe abantu sebehlebana ngokuthakatha bese beyalimazana. Abanye bancamela ukukhipha imiphefumulo ngoba bethenjiswe ukuqubuka. Kepha bazi kahle kamhlophe ukuthi lokhu akuhambisani nenkambiso yomdali.

 

 

 

 

-     Siyilungisa kanjani impilo ngokwedlozi? (What can one do to achieve harmony and peace?)

Kumele samukele umdali njengomenzi wezinto zonke bese sakha ubudlelwano phakathi kwakhe nabakithi abangasekho ukuze sense umthandazo owodwa kumdali nabangasekho.

Kumele sibe nendlebe yokulalela izinkinga zabadala ngoba nathi sizohamba emhlabeni singene enkingeni efanayo.

Kumele siqinise ukholo lokwenza okuhle ukuze izizukulwane zethu ziphile impilo enhle emhlabeni ngesikhathi esizayo.

Kumele sibe nesibindi sokuguqula imikhuba engenalo usizo sense imikhuba emihle ezoqhubeza isizwe phambili.

Kumele sizifundise othando olungachemi lapho sizothanda khona omunye njengoba sizithanda thina.


Kumele sifunde ukuthanda lomhlaba njengoba sithanda imizimba yethu, siwunakekele, siwuthuthukise futhi siwuvikele.( think global warming, re-cycling and caring for the sick)

 

Share this post

Published by Toba
write a comment

comments

Gugu Biyela 11/12/2013 15:08


Thank you and where are you based?

Toba 12/24/2013 12:08


Sorry for the late reply. I am based on the South coast of Durban just after Amanzimtoti.


gugu 10/28/2013 22:34


My email address is guchi@webmail.co.za

gugu 10/28/2013 22:32


Hello, i just need assistance understanding my situation. I have been told 3 different times by people i dont know dat i am a sangoma. I have dreams about things that will happen in the future
but its usually about my life and for a long time i thought this happens to everyone. I have not yet received any instructions to go train as a sangoma. Its hard to accept but i think now im
coming to terms with it but honestly i always wish that its a mistake. The first time i heard i cried for hours. I am a glamorous young woman, im educated and i have ambitions that dont
involve being a sangoma. How will i know and when and wht if i don't interpret my dreams correctly?

Toba 11/12/2013 13:54Hi


you can embrace your powers and accept them without becoming a sangoma. it is not everyone who has powers that need to sit down and heal people. 


edlozini we help a lot of professionals wo only come to us just to unlock their powers, embrace and enanve them but continue with their professional jobs. sifiso 10/15/2013 11:02


Thank you Toba, i have send you an email hope you will recieve it

Toba 10/15/2013 11:12ok 


i just did


will read it just now sifiso 08/26/2013 15:58


Sawubona Toba,


ngicela ungipha i email address yakho, hlaw'mpe nami ngingathola ukusizakala.


Ngiyabinga


Sifiso


sifisong@gmail.com

Toba 10/15/2013 09:27


Hi nontotoba@yahoo.com Tx


Overview

  • : Ancestors/ Idlozi's name
  • Ancestors/ Idlozi's name
  • : This blog deals with the truth behind amadlozi/ancestors and the people who live to tell the truth about it all.
  • Contact

Profile

  • Toba
  • I am a spiritual medium who helps people determine who are the guardian angels playing a major role in their lives
  • I am a spiritual medium who helps people determine who are the guardian angels playing a major role in their lives

Links